• 0911 - 189 771
  • techgraph@techgraph.sk
  • Kontakt

VYHLÁSENIE O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB
PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľom webovej stránky www.techgraph.sk je:

Techgraph, s.r.o.
Kutnohorská 664/17
967 01 Kremnica
IČO: 35 818 239
IČ DPH: SK2020284376
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

V súvislosti s prevádzkou webovej stránky www.techgraph.sk dochádza ku spracovávaniu osobných údajov fyzických osôb nasledovnými postupmi:

1. Osobné údaje získané pri spracovaní objednávky

Pri spracovaní objednávky získavame nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, emailová adresa, telefón, poznámka k objednávke, číslo objednávky, deň objednávky. Tieto údaje sú využívané na spracovanie objednávky.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje dotknutým fyzickým osobám, že spracovanie osobných údajov je povolené v zmysle článku 6. ods. 1 písmeno b) všeobecného Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V zmysle článku 6. ods.1 písmeno b) všeobecného Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude Prevádzkovateľ ako predávajúci v procese uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávky) spracúvať osobné údaje kupujúceho (dotknutej fyzickej osoby) bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v zmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z objednávky, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

2. Osobné údaje získané pre účely reklamácie

V prípade vybavovania reklamácií získavame nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, emailová adresa, telefón, potvrdenie o úhrade, podpis. Tieto údaje používame pri vybavovaní reklamácií.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje dotknutým fyzickým osobám, že spracovanie osobných údajov je zákonnou povinnosťou v zmysle článku 6. ods. 1 písmeno c) všeobecného Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pri reklamácii z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností, keďže je právom dotknutej osoby reklamovať objednaný tovar a povinnosťou prevádzkovateľa vybaviť reklamáciu.

Prevádzkovateľ aj pri reklamácii uchováva osobné údaje počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, najviac však 3 roky odo dňa vybavenia reklamácie.

3. Osobné údaje získané pri vyplnení Kontaktného formulára (kontakt)

Pri zaslaní žiadosti prostredníctvom kontaktného formulára v sekcii kontakt sú osobné údaje použité len na spracovanie Vašej žiadosti. Tieto údaje neposkytujeme ďalej žiadnym tretím osobám.

Osobné údaje sú spracované v súlade s článkom 6, ods.1 písmeno f), všeobecného Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, t. j. spracúvanie je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa, keďže vybavuje individuálnu požiadavku dotknutej osoby.

Vami zadané údaje sú u nás uchovávané do 90 dní odo dňa splnenia účelu a vymazané najneskôr v posledný deň 90 dňovej doby.

4. Príjemcovia

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj tretím stranám, ktorými sú prepravné a doručovacie spoločnosti:

Slovenská pošta a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498
UPS SK s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 671 421
TOPTRANS EU , a.s. so sídlom Na Priehon 50, 949 05 Nitra, IČO : 36 703 923